Nghiên cứu phát triển

Chúng tôi không ngừng đầu tư cho công tác nghiên cứu và xem đây là công tác trọng tâm của doanh nghiệp, là yếu tố sống còn để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng , theo kịp được các thay đổi trong ngành thiết bị bếp công nghiệp trong xu thế mới.